อธิการบดี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนต้นแบบสระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนต้นแบบสระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง สืบสานพระราชปณิธานของพ่อสู่การขยายเครือข่ายและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดภายใต้แนวคิด 4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี รวมทั้งเป็นการน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่องหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภายใต้ฐานคิด 4 ดี วิถีพอเพียง รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนต้นแบบ สามารถขยายผลไปยังชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้าน ม.16 บ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนาถอดรหัสบทเรียนการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน “การสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบสระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เสวนาประกอบด้วย ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายพัฒนา พรมเผ่า นายโกเมศ เพชรโกมล นายอนุสรณ์ ฉาวเกียรติ นางสมจินต์ ปิ่นแก้ว และอาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี โดยมีคณะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมการอบรมและเสวนาในครั้งนี้.

Facebook Comments
%d bloggers like this: