เก่ง ธชย ร่วมงาน 1st VRU Folk Contemporary Festival 2019 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมคณะมนุษย์ มรภ.วไลยอลกรณ์

เก่ง ธชย ร่วมงาน 1st VRU Folk Contemporary Festival 2019 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมคณะมนุษย์ มรภ.วไลยอลกรณ์
วันที่ 24 เมษายน 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 1 “1st VRU Folk Contemporary Festival 2019”โดยมี ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาค ถือเป็นการทำนุบำรุง เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นการประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชน นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธชย ประทุมวรรณ (เก่ง ธชย) ดาราศิลปินชื่อดัง ร่วมการแสดงดวลศิลป์ กับ ผศ.นเรศ ยะมะหาร ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งมีผลงานทางด้านศิลปะระดับชาติมาแล้วไม่ถ้วน นอกจากนั้น คุณเก่ง ธชย ยังได้ร่วมเสวนา หัวข้อ “วัฒนธรรมไทยกับความเปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน” เพื่อให้ความรู้ในฐานะศิลปินที่ได้ร่วมนำการแสดงของชาติไทยไปเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงความเป็นไทย ซึ่งได้รับความสนใจรับฟังเป็นจำนวนมาก
นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาในข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ อีก อาทิ เช่น การแสดงเต้นบาสโลป การแสดงละคร เรื่อง “Thai Cultural Preservation through Story Telling” และการร่วมชมนิทรรศการและเสวนาจากสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนั้นคณะมนุษยศาสตร์ฯยังเปิดโอกาส ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นำผลงานร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และอาจารย์สุพจน์ จูกลิ่น ทีมรากแก้วไทยแลนด์ก๊อตทาเล้นท์ ปีที่ 4.

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: