นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการวิเคราะห์ศูนย์สุขภาพและนันทนาการนครรังสิต

วันที่ 25 เมษายน 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ห้องหงส์มังกร สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการวิเคราะห์ศูนย์สุขภาพและนันทนาการนครรังสิต ตามโครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพและนันทนาการนครรังสิต

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เปิดเผยว่าจากโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย เกิดปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากประชากรวัยเด็กมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

ในขณะที่สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs นั้นเพิ่มขึ้นจาก 314,340 คน ใน พ.ศ. 2552 เป็น 349,090 คนใน พ.ศ. 2556 หรือกล่าวได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8,687.5 คนต่อปี
ซึ่งปี 2559 องค์การอนามัยโลก จัดประเทศไทยอยู่ในอันดับประเทศที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรืออ้วนมากถึง 32.2% ซึ่งนับเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน

ดังนั้นการผลักดันให้เกิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายหรือนันทนาการอื่นๆเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งผลต่อภาวะด้านสุขภาพให้ดีขึ้น และสามารถลดภาวะการเกิดโรคเรื้อรังได้ การดูแลสร้างเสริมสุขภาพจะได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ต้องมีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็ก หรือพูดง่ายๆว่า “การสร้างเด็กให้เตรียมแก่อย่างมีคุณภาพ” กระบวนการและขั้นตอนการสร้างสุขภาวะที่ดีจะส่งผลต่อการมีประชากรวัยเรียน วัยทำงาน รวมถึงวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครรังสิตจำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกมิติของการดูแลสุขภาพร่างกาย แบบองค์รวม จึงมีแผนในการก่อสร้างศูนย์สุขภาพและนันทนาการนครรังสิตขึ้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสร้างสุขภาวะ รวมถึงการให้บริการสุขภาพ สำหรับทุกกลุ่มวัย

นายธีรวุฒิฯกล่าวเพิ่มเติมว่าโดยขณะนี้เทศบาลนครรังสิต กำลังดำเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพและนันทนาการนครรังสิต ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การสร้างสุขภาวะ รวมถึงการให้บริการสุขภาพ สำหรับทุกกลุ่มวัย ภายในประกอบด้วย
๑.ศูนย์บริการสาธารณสุข
๒.ห้องกายภาพบำบัด
๓.ศูนย์ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย
๔.ห้องทันตกรรม
๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๖.ห้องกิจกรรมบำบัดเฉพาะ
๗.ห้องเรียนรู้ศิลปะการดำรงชีวิตทุกช่วงวัย
๘.ห้องปัญญาจิตใจสังคม
๙.ห้องฝึกทักษะการดำรงชีวิต
๑๐.ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑๑.ห้องภูมิปัญญาชุมชน
๑๒.ห้องอุปกรณ์การแพทย์
๑๓.ห้องฟิตเนส
๑๔.ห้องคอมพิวเตอร์
๑๕.อื่นๆ

ซึ่งประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการความรู้ด้านสุขภาวะที่หลากหลายสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ รวมถึงบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ
แนวทางการดำเนินงานต่อไป

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: