“มรภ.วไลยอลงกรณ์ เดินทางแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม “

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ เดินทางแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ”
เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ และอ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จากคณะต่างๆ ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ณ University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการทำอาหารขนม การแกะสลัก และการแสดงนาฏศิลป์รำไทย นอกจากนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความเห็นตกลงกันที่จะต่ออายุความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัยดำเนินต่อไปในอนาคต.

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: