รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงครามและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงครามและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละหน่วยงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 รายงานสถานการณ์ยาเสพติด จาก สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7 ซึ่งพบว่าปัจจุบันกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายย่อยใช้ธุรกิจการค้าในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด โดยในการจับกุม พบว่ามีการจับกุมมากที่สุดคือยาบ้า กระท่อม ไอซ์ กัญชาแห้ง ตามลำดับ ส่วนกลุ่มตัวยาที่พบว่ามีการแพร่ระบาดมากที่สุดคือยาบ้า โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ยังเข้าใจว่าการใช้ยาบ้าจะทำให้มีเรี่ยวแรงมากขึ้น โดยมีการเฝ้าระวังในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืน ตามสถานบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการรายงานถึงสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในระดับตำบล /หมู่บ้านชุมชน ภาพรวมในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเรื่องการลดอันตรายจากยาเสพติด ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนจะได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลงและหมดไปจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: