นครนายก – เทศบาลตำบลท่าช้างจัดกิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

นครนายก – เทศบาลตำบลท่าช้างจัดกิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลท่าช้างจังหวัดนครนายกจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ฟื้นฟูสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

ที่นครนายก นายปิยะวัฒน์ บุญวิบูลวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างได้จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.เมือง ต.นครนายก โดยมีผู้สูงอายุกว่า 200 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
นายปิยะวัฒน์ บุญวิบูลวัฒน์ กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้านปริมาณและสัดส่วนต่อประชากรจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพแข็งแรงตามวัย เพราะวัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจ และสังคม อันเป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และที่เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก มีประชากรทั้งสิ้น 985 คน และมีผู้สูงอายุทั้งสิ้น 134 คน ซึ่งในห้วง ระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่าช้างจัดทำแผนงาน โครงการเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ รวม ทั้งการได้รับ สนับสนุนทางด้านงบประมาณ ความรู้ ทางวิชาการจากหลายภาคส่วน ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวนมาก โดยมีผู้นำชุมชนผู้สูงอายุ ที่ผ่านการเรียนรู้ เข้าร่วมในการพัฒนาศักยภาพ ของผู้สูงอายุ ให้เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าช้าง จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพ ผู้สูงอายุในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าช้าง จะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ตามความต้องการของผู้สูงอายุ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ไม่มีความสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องภิ่นให้ดำรงสืบต่อไป ..

อำพล เทียนงาม นครนายก

%d bloggers like this: