ราชบุรี ข่าว – “พล.พัฒนา 1” เปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่

ราชบุรี ข่าว – “พล.พัฒนา 1” เปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่

วันที่ 23 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานเอนกประสงค์หน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 อ.เมือง จ.ราชบุรี กองพลพัฒนาที่ 1 ได้ประกอบพิธีรับต้อนทหารใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองพลพัฒนาที่ 1 ให้การต้อนรับทหารใหม่ ซึ่งได้เข้ารับการฝึก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ของหน่วยขึ้นตรง กองพลพัฒนาที่ 1 มีการจัดการฝึก จำนวน 3 หน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน 290 นาย ประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันพัฒนาที่ 1 จำนวนทหารใหม่ 123 นาย หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์จำนวนทหารใหม่ 62 นาย และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์จำนวนทหารใหม่ 105 นาย โดยทั้ง 3 หน่วยฝึกนี้ เริ่มทำการฝึกในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเนื้อหาวิชาการฝึกยึดถือระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป สำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบกหลักสูตร 10 สัปดาห์ เป็นแนวทางการฝึกโดยมีวัตถุประสงค์การฝึกดังนี้

ทั้งนี้เพื่อให้ทหารใหม่มีความรู้ในวิชาการทหารเบื้องต้น ที่จำเป็นต้องทราบในวิชาต่างๆ คือ วิชาทหารทั่วไปวิชาการใช้อาวุธและวิชายุทธวิธี ให้ทราบถึงลักษณะและท่าทางของทหารที่จะนำไปปรับปรุงตนเอง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับชีวิตทหารและให้เรียนรู้ ถึงวิธีปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันภายในหน่วยทหาร ให้ทราบถึงแบบธรรมเนียมของทหารที่จำเป็นจะต้องนำไปใช้ประพฤติและปฏิบัติงานตลอดเวลาที่รับราชการ เพื่อปลูกฝังจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีอุดมการณ์แห่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

อีกทั้งปลูกฝังให้มีกริยามารยาทที่ดีงามเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศและให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ตลอดจนเป็นผู้นำของท้องถิ่นได้เมื่อปลดจากกองประจำการ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มีความอดทนต่อการปฏิบัติงานได้อย่างตรากตรำและทรหด ภายใต้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของทหารในทุกกรณี

ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ได้ให้โอวาททหารใหม่ ดังมีใจความว่า ผู้บัญชาการขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับทหารใหม่ทุกนายที่มีโอกาส ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกเพื่อทำหน้าที่รับใช้ชาติ ในฐานะลูกผู้ชายไทย ที่พึงตอบแทนคุณของแผ่นดิน ด้วยการเป็นรั้วของชาติ การที่ทหารใหม่ได้เข้าทำการฝึกในห้วงนี้นั้น ผู้บัญชาการขอให้ทุกนายได้ตั้งใจทำการฝึกให้บรรลุผลในเป้าหมาย 4 ประการคือรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความเข้มแข็งและอดทน มีระเบียบวินัย และกิริยามารยาทที่ดีตลอดจน มีความเสียสละต่อประเทศชาติ ดังนั้นขอให้ทหารใหม่ทุกนาย ได้มีความอดทนและตั้งใจในการฝึกฝนเพื่อให้พร้อมในการเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องและพัฒนาประเทศสืบไป กองพลพัฒนาที่ 1 จัดอยู่ในส่วนช่วยพัฒนาประเทศโดยมีภารกิจหลัก 3 ประการคือ ประการแรก งานพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี โดยมีหน่วยที่รับผิดชอบโครงการคือกรมพัฒนาที่ 1 ประการที่สอง คืองานด้านการก่อสร้างโดยมีกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานและประการสุดท้าย คืองานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งกองพลพัฒนาที่ 1 ได้รับเครื่องมือและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยจากกองทัพบก เพื่อให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในขั้นต้นโดยทันที เมื่อได้รับมอบภารกิจ ซึ่งทหารใหม่ เมื่อผ่านขั้นตอนการฝึกเรียบร้อยแล้วพวกท่านจะเป็นกำลังสำคัญ ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆเหล่านี้

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

%d bloggers like this: