ราชบุรี ข่าว – ฝ่ายการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี สว.ตัวแทนชาวราชบุรี

วันที่ 26 พ.ค.62 ที่สำนักงาน เลขที่ 124/391 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
เขต 8 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานประถมศึกษาราชบุรี เขต
1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งจากจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี ได้เข้าแสดงความยินดี กับนายเฉลา พวงมาลัย เนื่องใน
โอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสาขาการศึกษาและสาธารณสุข พร้อมทั้งฝากเรื่องแก้ไข
ปัญหาด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ก้าวหน้า มั่นคง สมดุล ยั่งยืน และคุณภาพเทียบเท่านานาประเทศ นายเฉลา พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภาสาขาการศึกษาและสาธารณสุข ได้กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี
คิดว่าเรื่องการศึกษา เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญค่อยข้างมาก เพราะว่าเด็กนักเรียนปัจจุบันระบบการศึกษามันยังห่างไกล
พื้นที่กันดารยังมีการดูแลยังไม่ดีพอ ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของ สพฐ. กับโรงเรียนส่วนชายขอบ ขนาดนี้ระบบ
การศึกษาชายขอบเค้าจะนำไปเยอะ และส่วนใน สพฐ. มันยังล้าหลังอยู่ เพราะฉะนั้นต้องลงไปดูและติดตามประเมินผลอย่างจริง
จังในเรื่องนี้ เพราะผมรับราชการด้านการศึกษามาตลอดทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมคิดว่าเราจะพัฒนาและมุ่งมั่นในด้าน
การศึกษาโดยปรับโฉมหน้าใหม่ให้กับระบบการศึกษา เพราะปัจจุบันการปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ ในส่วนรวมก็มีความขัดแย้งกันอยู่
เราก็ต้องไปช่วยกันทำให้ถูกต้องในเรื่องนี้ ในเมื่อผมมีโอกาสและได้รับโอกาสจากชาวราชบุรี ที่จะเข้าไปบริหารด้านการศึกษา
ผมก็จะทำให้ดีที่สุด และจะต้องทำออกมาในรูปแบบงานวิจัย ซึ่งในด้านความคิดแล้ว ผมยังมองว่าด้านการศึกษามันยังอยู่ใน
กรอบ ผมก็จะขยายกรอบด้านการศึกษาให้มันมีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้น เช่นศึกษาธิการจังหวัด และ ผอ.เขต ไม่ค่อยแมตช์กัน มันไม่
รับลูกกัน การทำงานอะไรจึงไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพ ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องลงไปดู สิ่งไหนที่มันดีอยู่แล้วเราก็จะดำเนินการต่อไป ถ้า
สิ่งไหนที่เราปรับได้ก็ต้องปรับ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นโอกาสของชาวราชบุรี ในฐานะผมเป็นตัวแทนของชาวราชบุรี สว.ระดับประเทศ
และต้องทำเพื่อการศึกษาทั้งประเทศ ส่วนหนึ่งก็จะเน้นหนักในจังหวัดราชบุรี

สำหรับนายเฉลา พวงมาลัย อดีตเป็น ผอ.โรงเรียนแคทรายวิทยา, ผอ.โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ และ ผอ.โรงเรียนบรม
ราชินีนาคราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2560 และเมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย 250 คน โดยนายเฉลา พวงมาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในลำดับที่ 31

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

%d bloggers like this: