จี้สอบ กรรมการ IFEC ส่อทำผิดกฏหมาย

จี้สอบ กรรมการ IFEC ส่อทำผิดกฏหมาย

“หมอวิชัย” ยื่นเลขาฯ ก.ลต.-กรมพัฒน์ฯ จี้สอบกรรมการ IFEC ชุดปัจจุบันส่อทำผิดกฏหมาย ไม่จัดประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น จนทำให้ปิดงบไม่ทัน ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

วันที่ 24 มิ.ย. ที่สำนักงาน ก.ล.ต. นายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ผู้ถือหุ้น และอดีตประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) หรือ บริษทั IFEC ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบการทำงานของกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัท IFEC เนื่องจากพบว่ามีการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย อาทิ

1.คณะกรรมการไม่ดำเนินการจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนที่ ผ่านมาทั้งที่มีเวลาและเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
2. คณะกรรมการต้องรีบดำเนินการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และหลังจากน้ันจึงมีสิทธิไปตรวจดูงบการเงินต่างๆและปิดงบบัญชีได้ทันเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแต่เสมือนว่าจงใจ เตะถ่วงเวลาอย่างมีเงื่อนงำ
3. กรรมการชุดปัจจุบันที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลยุติธรรมก่อนหน้าที่จะได้รับจดทะเบียนเข้าเป็น กรรมการ IFEC ได้ดำเนินการถอนฟ้องคดีครอบงำกิจการของบริษัท IFEC ท่ีตนเองถูกฟ้องเป็นจำเลยซึ่งศาล ชั้นต้นได้ประทับรับฟ้องไว้แล้ว และใกล้ที่จะมีคำตัดสินพิพากษา โดยการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมเพื่อดำเนินการถอนฟ้องคดีดังกล่าวเพื่อให้ตนเองได้รับประโยขน์
4. คณะกรรมการชุดปัจจุบันไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน และเจรจากับเจ้าหน้ีตามคำพิพากษา จน นำไปสู่การยึดหุ้นของบริษัทลูกของ IFEC กว่า 70 % ตลอดจนปกปิดข้อมูลดังกล่าวไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่อสาธารณะ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รู้ถึงสถานะปัจจุบันของบริษัทอย่างมีเงื่อนงำแต่กลับนำเสนอสื่อในเชิงท่ีว่าถ้าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการของบริษัทลูกได้ทรัพย์สินจะกลับเป็นของบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใด
5. ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี ท่ีได้มีคำสั่งให้ระงับการทำนิติกรรมใดๆ อันเก่ียวกับหุ้นของบริษัทย่อยท่ีถูกยึดตามคำพิพากษา โดยมีการนำหุ้นดังกล่าวท่ีถูกยึดไว้แล้วมาดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการและโครงสร้างของบริษัทย่อยที่บริษัท IFEC ได้ถือหุ้นทุกบริษัท ท้ังที่ปัจจุบันได้ถูกยึดหุ้นจากเจ้าพนักงานบังคับคดีไปแล้ว
6. ก่อนหน้าน้ีมีบริษัทลูกบางแห่ง ได้นำเอกสารอันเป็นเท็จไปดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการ ส่งผลให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลงเข้าใจผิดและดำเนินการรับจด ทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนก่อนท่ีนายทะเบียนจะได้กลับคำวินิจฉัยเพิกถอนการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวในภายหลัง จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินและเงินในบัญชีธนาคารหายไปกว่า 92 ล้านบาทซึ่งกรรมการของบริษัทบางคนก็หลบเลี่ยงการตรวจสอบการกระทำ และเลี่ยงให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

วันเดียวกัน นายวิชัย ยังได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากมีหลักฐานที่ถูกต้องยื่นยันจากกรรมการผู้จดทะเบียน ที่ส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีการสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอ้างในการรับจดทะเบียนกลับคำวินิจฉัยว่า ท่านไม่ได้ถูกเรียกไปสอบถาม และยืนยันว่า เอกสารนั้นไม่มีลายเซ็นต์ของท่าน และไม่เคยรู้จักกับผู้มอบฉันทะแต่อย่างใด และในวันดังกล่าวทางผู้จัดการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็มิได้มีการเลือกประธานกรรมการแต่อย่างใด จึงมีหนังสือให้ทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกเลิกและเพิกถอนการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าว อีกทั้งวันประชุมผู้ถือหุ้น นายแพทย์วิชัย ได้พยายามคัดค้านในที่ประชุมแต่กลับถูกขัดขวางและไม่ให้แสดงการคัดค้าน ดังนั้นกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 6 คน จึงเข้ามาโดยมิชอบด้วยระเบียบข้อบังคับและไม่ชอบด้วยกฏหมาย จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเป็นการด่วน ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: