ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ชี้แจงประชาสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จากคณะนิเทศงานของ สน.สก.

วันที่ 10 ก.ค. 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 9.00 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดยนายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำก้บ สืบสวนและปราบปราม ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้ประกอบการสถานบริการในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ารับฟังการชี้แจงประชาสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จากคณะนิเทศงานของ สน.สก.
ในการนี้ นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับ สืบสวนและปราบปราม, นายเกียรติดำรงค์ สังคมศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 6 พร้อมคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงมาตรการสำคัญของรัฐบาล อาทิ คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ประกาศ คสช. ฉบับที่ 68/2557 สถานการณ์โลกกับปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงข้อกฎหมายอันเป็นองค์ประกอบสำคัญและบทกำหนดโทษของความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
ซึ่งผู้ประกอบการ ต่างให้ความสนใจและมีข้อซักถามแลกเปลี่ยน โดยผลสัมฤทธิ์ที่ได้เชื่อว่า จะทำให้ผู้ประกอบการต่างมีความตระหนักรู้ มีความเข้าใจในสภาพปัญหาและข้อกฎหมายนำไปสู่การป้องกันการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ รวมถึงช่วยแจ้งเบาะแส หากพบการกระทำความผิดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอีกด้วย

เวลา 13.30 น. คณะนิเทศงานของ สน.สก. ได้เชิญพนักงานฝ่ายปกครองของทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ และเร่งรัดให้ทุกอำเภอเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ในการนี้จึงได้บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานฝ่ายปกครอง ให้ตระหนักรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย อำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนจับกุมปราบปราม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ต่อมาเวลา 20.00 น. ถึง 24.00 น. นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับ สืบสวนและปราบปราม เป็นประธานในการประชุมการตรวจนิเทศงานค้ามนุษย์ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ติดสติ๊กเกอร์) รวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โดยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกเดินทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง ไม่พบความผิดซึ่งหน้า พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และใช้ความระมัดระวังมิให้มีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือความผิดอื่นๆ ภายในสถานประกอบการ หากพบการกระทำความผิดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
พร้อมนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้วยการติดแผ่นสติ๊กเกอร์ ยุติการค้ามนุษย์ (Stop Human Trafficking) เป็นการป้องปรามและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชน อันเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่มา LINE ช่องข่าวฝ่ายปกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: