พิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

ท่านธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดให้มีโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 3
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ ลด ละการใช้ยาเสพติดจนสามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติดได้
2.) เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้แสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม และมีแรงกระตุ้นให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่วางไว้
3.) เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆในชีวิต และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.) เพื่อคืนคนดีสู่สังคม เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัว สังคม และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป

โครงการนี้กำหนดขึ้นระหว่าง วันที่ 8 – 19 กรกฎาคม 2562 โดยเป็นรูปแบบของ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการค้นหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฯลฯ จำนวนทั้งสิ้น 80 ราย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์/สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมี นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯลฯ พร้อมผู้เข้าร่วมได้แก่
หัวหน้าส่วนราชการ , ทหาร , ตำรวจ , ปลัดอำเภอ, ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ , จนท.ศอ.ปส.จ.อุตรดิตถ์ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเปิดโครงการดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่มา Line ช่องข่าวฝ่ายปกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: