ตำรวจนำ้ วางยุทธศาสตร์ “ผู้นำ ต้องทำได้” ฝึกดำน้ำกู้ภัยพิบัติ

ตำรวจน้ำ วางยุทธศาสตร์”ผู้นำ ต้องทำได้”
ฝึกดำน้ำกู้ภัยพิบัติ..

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 09.30 น. กองบังคับการตำรวจน้ำ ได้มีการเปิดอบรม การฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. เป็น ประธานในการเปิดฝึกอบรมครั้งนี้ และ.มี พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา รองผบช.ก.,พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน. ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งประธานได้กล่าวว่า “หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญ ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ซึ่งกองบังคับการตำรวจน้ำสามารถพัฒนาบุคลากรระดับผู้บังคับบัญาชาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในทะเล ให้คงอยู่กับประเทศไทย”
สืบเนื่องจาก กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการถวายความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในน่านน้ำไทย ท่าเรือและชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศไทย รวมทั้งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย และในน่านน้ำเขตรับผิดชอบอื่นๆ อีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจที่กำหนด และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทางทะเลให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชให้ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ที่จะสามารถรองรับ ในการปฏิบัติงานและภารกิจทางน้ำได้ จึงจัดดำเนินการให้มีการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจน้ำขึ้นในครั้งนี้

ซึ่งกำหนดระยะเวลา ในการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจน้ำ มีห้วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 22 -26 กรกฎาคม 2562 รวม 5 วัน โดยแบ่งระยะเวลาการฝึกอบรมเป็น ภาคในที่ตั้ง และ ภาคทะเล ภาคที่ตั้ง ทำการฝึกอบรมในเขตพื้นที่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 รวม 2 วัน ภาคทะเล ทำการฝึกในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 รวม 3 วัน

โดยผู้เข้ารับการฝึก ในครั้งนี้ต่างเป็นผู้บังคับบัญชา ในภายในสังกัด บก.รน.ทั้งสิ้น ได้แก่
1. พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล รอง ผบก.รน.
2. พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล รอง ผบก.รน.
3. พ.ต.อ.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา รอง ผบก.รน.
4. พ.ต.อ.สมศักย์ บุญประเสริฐนนท์ รอง ผบก.รน. 5. พ.ต.อ.เอกพงษ์ กองนาค ผกก.ฝอ. บก.รน.
6. พ.ต.อ.ฤทธี เผ่าพันธุ์ ผกก.1 บก.รน.
7. พ.ต.อ.ภัทราวุธ จารุจารีต ผกก.3 บก.รน.
8. ว่าที่ พ.ต.อ.ทรงพล สุขกลึงมี ผกก.4 บก.รน.
9. ว่าที่ พ.ต.อ.นิคม เทียนห้าว ผกก.5 บก.รน.
10. พ.ต.อ.วัลลพ พวงผกา ผกก.6 บก.รน.
11. พ.ต.อ.ศราวุฒิ ลิจฉวีราช ผกก.7 บก.รน.
12. พ.ต.อ.ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลณ์ ผกก.8 บก.รน.
13. พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 บก.รน.
14. ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรพัฒน์ ธารีไทย ผกก.10 บก.รน. 15. พ.ต.อ.นิรันดร์ ปิตะกาศ ผกก.11 บก.รน.16. พ.ต.อ.สมเกียรติ ตันติกนกพร ผกก.12 บก.รน.

ซึ่งผลของการฝึกในครั้งนี้ จะทำให้ ผู้บังคับบัญชา ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ได้เพิ่ม ขีดความสามารถ ความเข้าใจ และศักยภาพ ของการทำหน้าที่ทางน้ำ เช่น เข้าใจและปฏิบัติ ภารกิจทางน้ำ และในการดำน้ำ ได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจน้ำ จึงขอเรียนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ในพิธีเปิดการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: