ปทุมธานีหอการค้าร่วมบ.ประชารัฐจัดการเรียนรู้วิถีชาวนาหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ

ปทุมธานีหอการค้าร่วมบ.ประชารัฐจัดการเรียนรู้วิถีชาวนาหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ส.ค. 2562 นาย จรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นาย สุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด และ นายกลินท์ สารสิร ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ ร่วมกันเปิดโครงการเรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุขตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในแนวคิดหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ณ บ้านแสนสุขสกัด 5 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานีฯ ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 3 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำนาปลูกข้าวตั้งแต่การไถ ดำ หว่าน และเก็บเกี่ยว และยังเปิดโอกาสให้จองพื้นที่ทำนาในการปลูกข้าว ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 และผลผลิตที่ออกมาก็จะเป็นของผู้สั่งจองเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานและน้อมนําศาสตร์ของพระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและได้รับประสบการณ์วิถีชาวนารวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้และยกระดับองค์ความรู้ในฐานะศาสตร์พระราชาถ่ายทอดไปสู่สาธารณะ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวหอมปทุมธานี 1 และเพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวหอมปทุมธานี 1 ในจังหวัดปทุมธานีให้มากขึ้นจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและเป็นเอกลักษณ์ข้าวของจังหวัดปทุมธานี
ด้าน นาย สุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อดำเนินการตามศาสตร์พระราชา เราจัดงานมาแล้ว 3 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 3 ก็มีผู้สนใจจากกรุงเทพฯมาร่วมจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัว มาร่วมกันปลูกข้าว ดำนา ข้าวที่มาปลูกเป็นข้าวปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีในการปลูก ไม่ใช่ยาฆ่าหญ้า ไฟฟ้าที่นี้มาจากแผงโซล่าเซลล์ เรามีการเติมไนโตรเจนสำหรับการถนอมอาหารในการแพ็กข้าว ข้าวจะไม่เป็นมอด และข้าวที่ปลูกคือข้าวหอมปทุมธานี 1 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรณรงค์ผลักดันข้าวหอมปทุมธานีให้ดังแชะรู้จักในคนหมู่มาก เพราะข้าวหอมปทุมธานีไปดังอยู่จังหวัดอื่นเราจึงอยากสงเสริมให้ดังภายในจังหวัดด้วย ทางห้างหุ้นส่วนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีและหอการค้าไทยจึงร่วมมือกันจัดโครงการนี้ขึ้นมาอนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: