สระบุรี- รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่สระบุรี มอบนโยบาย อ.ส.ค. สืบสานพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนม หนุนกระจายรายได้ให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมามอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)และพบปะ กลุ่มเกษตรกรชุมนุมสหกรณ์ไทย-เดนมาร์ค ชุมนุมสหกรณ์ไทย-เดนมาร์ค ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) กลุ่มเกษตรกรชุมนุมสหกรณ์ไทย-เดนมาร์คและชุมนุมสหกรณ์ไทย-เดนมาร์ค ว่าอาชีพเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดย อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตร จึงได้มอบนโบายการดำเนินงาน โดยให้ อ.ส.ค. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการรักษาคุณภาพมาตรฐานระบบการผลิตน้ำนมให้มากขึ้น งานด้านส่งเสริมงานวิจัยการเลี้ยงโคนม เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มโคนมให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิต สนับสนุนให้เกิดการออมเงินของเกษตรกรการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรเมื่อมีการเพิ่มโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในแต่ละแห่ง ควรมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเลี้ยงโคนม และให้ขยายพื้นที่การผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยไม่ละทิ้งเกษตรกรรุ่นเก่า นำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ชมอาคาร 1962 ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของอาชีพพระราชทาน เยี่ยมชมงานด้านกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พร้อมทั้งเที่ยวชมร้านค้า ไทย-เดนมาร์ค มิลล์ สาขา 1 จากนั้นคณะทั้งหมดเดินทางไปยังสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จำกัด ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก เพื่อเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายน้ำนมดิบ ธุรกิจแปรรูปน้ำนมดิบ ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ดำเนินงานด้านส่งเสริมอาชีพและการบริการด้านต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการ และอุดมการณ์สหกรณ์เพื่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิก ชุมชนและสังคมสมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: