จังหวัดสุราษฎร์ธานีบวงสรวงเครื่องประกอบเกียรติยศพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

จังหวัดสุราษฎร์ธานีบวงสรวงเครื่องประกอบเกียรติยศพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ที่วัดกลางใหม่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเครื่องประกอบเกียรติยศ พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และเจริญพระพุทธมนต์ โดยศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 14 สุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นาย ธ ธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพทั่วประเทศ โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิธีการศพ จำนวน 16 ศูนย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพิธีการศพในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และสมพระเกียรติ สามารถสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 14 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดกลางใหม่ ให้ใช้สถานที่ศาลาเอนกประสงค์ ชั้น 2 เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 78 ราย แบ่งชุดปฏิบัติงานออกเป็น 4 ชุด เพื่อรับสนองงานตามพระราชประสงค์ ให้พสกนิกรชาวไทยสามารถได้รับเกียรติอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และสร้างความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเกิดความมุ่งมั่นในการทำคุณประโยชน์และสร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติ.

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณสุทธิชาติ รัชชะ

สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ

FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: