OTOP ก้าวไกลสู่สากล

OTOP ก้าวไกล สู่สากล

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุน ให้ได้มาตรฐาน ไปสู่ตลาดสากล

วันที่ 11 ก.ย.เวลา 15.00 น. ณ ห้องโถง Lobby C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์
นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล “OTOP ก้าวไกล สู่สากล” โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากลปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล “OTOP ก้าวไกล สู่สากล” ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายแพทย์มรุต กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงกำหนดนโยบายในการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การส่งเสริมการปลูก การอนุรักษ์ พืชสมุนไพรหายากในป่าสมุนไพรชุมชน การนำทรัพยากรสมุนไพรในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐาน สร้างระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว รองรับภาคการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ในการยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพระบบการผลิตที่มีมาตรฐานจำหน่ายในตลาดเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้มีการพูดคุยกับ คิงพาวเวอร์เพื่อนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัล ไปวางจัดแสดงและวางขายที่ คิงส์พาวเวอร์ เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะคาบเกี่ยวกับวันชาติของจีน ซึ่งปกติจะมีคนจีนเดินทางมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าที่คิงพาวเวอร์ วันละกว่า 1 แสนคน คาดว่าช่องทางนี้จะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้เป็นที่รู้จักของคนจีนมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะมียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: