ตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่เขตบางบอน

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานเขตบางบอนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 65 และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่เขตบางบอนครั้งที่ 2ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบประมาณ 2562

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา สำนักงานเขตบางบอน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: