คณะผู้แทนสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาสเข้าหารือถึงการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


คณะผู้แทนสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาสเข้าหารือถึงการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ ห้องรับรองเลขาธิการ ศอ.บต. อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะผู้แทนสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมคณะ เข้าพบ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสเข้าหารือและแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใต้การนำของ นายแพทย์กิ๊ฟลัน ดอเลาะ นายกสมาคมฯ เพื่อสานภารกิจที่จะดำเนินการร่วมกับ ศอ.บต. ในอนาคต
ทั้งนี้ นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขได้เผยถึงที่มาของสมาคมว่าเป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีงานหลักคือจิตอาสาเติมเต็มงานของรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาได้เต็มเติมในส่วนของวิชาการ เนื่องจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษโดยเฉพาะทัศนคติต่อทางการแพทย์ เช่นการรักษาด้วยวัคซีนหรือการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งในอนาคตจะขยายเป็นการทำงานของ NGOs ในด้านจิตอาสามากยิ่งขึ้น ซึ่งจากหารือ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ชื่นชมการทำงานของสมาคมฯ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้เพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ได้เผยถึงโครงการสำคัญที่ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการคีตาน (การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะของเพศชาย) และสาธารณกุศล โดยในปีนี้ได้ร่วมกับ Cambodian Muslim Youth Alliance ประเทศกัมพูชา จัดโครงการคีตานและสาธารณกุศล ประจำปี 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการหัตถการขลิบหนังปลายอวัยวะของเพศชายแก่มุสลิมผู้ยากไร้อย่างถูกหลักอนามัย และเสริมสร้างความศรัทธาในอิสลามโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เลือกพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้มีการดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ลำดับต่อไปทางคณะได้มีกำหนดเดินทางตามโครงการคีตาน ในพื้นที่เมืองสตึง ประเทศกัมพูชา เพื่อบริการด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องต่อแนวทางของศาสนาที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำคีตานในรักษาความสะอาดเพื่อการประกอบศาสนกิจที่สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม โดยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงานและร่วมมอบทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: