แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งฯ ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร และคณะ แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๔ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ในประเด็นการจ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักการคลังและงบประมาณ และสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: