จังหวัดแพร่ จัดระเบียบสังคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562

จังหวัดแพร่ จัดระเบียบสังคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 21.00 น. อำนวยการโดยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์/นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,พันเอกประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดแพร่ (ท.)และนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดแพร่/ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ประกอบด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่(กลุ่มงานความมั่นคง),เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.ร.,สมาชิก อส.ร้อย บก.บร.จังหวัดแพร่/สมาชิก อส.อ.เมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่,เจ้าหน้าที่ สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่,สรรพสามิตพื้นที่แพร่และพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่/โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่/นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ออกตรวจจัดระเบียบสังคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดังนี้.-
1.ตรวจแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 3 แห่ง ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด
2.ตรวจสถานประกอบการอันมีลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 4 แห่ง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
3.ตรวจสถานที่ของกลุ่มวัยรุ่นใช้แข่งรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 แห่ง ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

ที่มา ป.พนม.ผช.ป้องกันแพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: