ปราจีนบุรี แล้งจัดชาวนาปรังไม่มีน้ำทำนา!!

วันที่ 2 ธค.62 ที่ อบต.ท่างาม ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีเกษตรกรทำนาปรังนำโดยนายวิชัย บุตรสันต์ ประธานกลุ่มฯเกษตร ม.9 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับชาวนาปรัง 50 คนรวมตัวกันยื่นหนังสือ ต่อนายอำนาจ วิลาวัลย์ ส.ส ปราจีนบุรี เขต1 และ สจ.อธิศักดิ์ กังสวร ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่ ต.ท่างาม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำซึ่งในพื้นที่ ต.ท่างาม การเกษตรมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค การปลูกพืชทางการเกษตรเนื่องด้วยคลองส่งน้ำมีปริมาณน้ำตื้นเขินจากวัชพืชในแหล่งน้ำและกีดขวางทางน้ำต่างๆ การพังทลายของผิวดินและการกัดเซาะของหน้าดินส่งผลให้ดินสไลด์ลงคลองสืบเนื่องจากสภาวะทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการใหลของทางน้ำในลำคลอง ซึ่งในพื้นที่ ต.ท่างาม มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติและแหล่งกักเก็บน้ำที่สร้างขึ้นไม่เพียงพอในการกักเก็บน้ำใว้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กลุ่มเกษตรกรจึงขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อนสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้ ต.ท่างาม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ต.ท่างาม บางเดชะ รอบเมือง ศรีมหาโพธิ์ หาดยาง ซึ่งมีพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรและใช้พื้นที่คลองส่งน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลด้วยกันนายอำนาจ วิลาวัลย์ ให้สัมภาษณ์ว่าตามที่ชาวบ้านได้มายื่นหนังสือเพื่อของบประมาณดังกล่าวตนได้ประสานผ่านทางนายอำเภอและเรียนให้ ผวจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในเบื้องต้นพร้อมกันในวันนี้ นางลักขณา พิเนตรโชติ อายุ34 ปี อยู่ที่73/9 ม.9 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่าตนทำนาปรัง200ไร่ขณะนี้นาข้าวไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวแล้วหากไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวภายในกลางเดือนนี้จะทำให้ต้นข้าวยืนต้นตายทั้งหมดจึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาทางนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำให้แก่ชาวนาปรังอย่างเร่งด่วนด้วย.

ชัชวาล ศิริปิ่น ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: