ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ครั้งที่ 1”

กิจกรรมของมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ประกอบด้วย การเต้นบาสโลบของ อสม.ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประมาณ 800 คน การวิ่งของสมาชิกในชมรมคนรักสุขภาพฯ และ ประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 200 คน การปั่นจักรยาน ประมาณ 150 คัน การเดินออกกำลังกายร่วมกับกิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ มีผู้ร่วมเดินฯ ประมาณ 1,000 คน ในพื้นที่เทศบาลกาญจนดิษฐ์
สำหรับช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมรณรงค์ในแต่ละพื้นที่ ของทุก รพ.สต.ในสังกัด สนง.สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World Aids Day)
ในปีนี้ มีคำขวัญประจำปี คือ “รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์” (Communities Make The Difference) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก โดยเริ่มรณรงค์มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นต้นมา และปีนี้ประเทศไทยรณรงค์ให้ความรู้ และตระหนักถึงพิษภัยของโรคร้าย รวมถึงควบคุมดูแลผู้ติดเชื้อกับเป้าหมายผลักดันให้โรคเอดส์หมดสิ้นจากประเทศไทยภายในปี 2573

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: