กทม.เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนช่วงอากาศหนาว

กทม.เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนช่วงอากาศหนาว
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนสภาพอากาศหนาวเย็น ระบุช่วงวันที่ 3 – 7 ธ.ค. กรุงเทพฯ จะมีอุณหภูมิลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส นั้น กทม. โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงสภาพอากาศหนาว ตลอดจนเตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สะสมในพื้นที่กรุงเทพฯ มากขึ้น โดยสำนักอนามัย กทม. ดำเนินการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวจากรายงานของสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อให้บริการสอบสวนและควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในช่วงอากาศหนาว นอกจากนั้น สำนักการแพทย์ กทม. ยังได้ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคมือ เท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งสามารถแพร่กระจายติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เด็กเล็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ หืด และผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ์ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จัดเตรียมเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันและรักษาโรค เช่น วัคซีนป้องกันโรค หน้ากากอนามัย ให้กับประชาขนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า สำหรับในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สภาพความกดอากาศสูง ด้วยการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่แหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการให้หน่วยงานสังกัด กทม. ทุกแห่ง ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ กำชับพนักงานขับรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่ปฏิบัติงานหรือจอดรถรอรับ-ส่ง เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด
ตลอดจนควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยขอความร่วมมือให้ติดตั้งระบบฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
กวดขันให้ผู้รับเหมาฉีดน้ำทำความสะอาดล้อรถบรรทุกหรือรถอื่น ๆ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงล้างทำความสะอาด
พื้นที่ก่อสร้างทุกวัน เพื่อลดฝุ่นละอองและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่การแจ้งเตือนสถานการณ์
ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นวันละ 3 รอบ คือเวลา 08.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่อย่างทันท่วงที นอกจากนั้น ประชาชนยังสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบเรียลไทม์ได้ที่ www.bangkokairquality.com , www.air4bangkok.com , Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และแอปพลิเคชัน “กทม. Connect”

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: