ปทุมธานี รอง ผวจ.เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงใกล้ปีใหม่

ปทุมธานี รอง ผวจ.เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงใกล้ปีใหม่
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงใกล้ปีใหม่ มี นางสาวสุพีพร โมรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้นที่จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด มูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย ในพื้นที่จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน 60 คน โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงใกล้ปีใหม่ พร้อมสร้างกระแสส่งเสริมสนับสนุนการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นกลับบ้านปลอดภัย ให้ความรู้ก่อนเดินทาง ดื่มไม่ขับ
ด้านนางสาวสุพีพร โมรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่
ส่วน นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ ทุกท่านจะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการ และแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อไป.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: