อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรม พิธีบวชต้นกระบกคู่บ้านคู่เมืองเดชอุดม งานบุญคุ้มข้าใหญ่ ประจำปี2562

วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม พระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีบวชต้นกระบก ต้นไม้เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเดชอุดม และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่ให้คงอยู่คู่เมืองเดชอุดม (คาดมีอายุมากกว่า 175 ปี) และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ ตลอดจนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม รองนายกกิ่งการชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเดชอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาคเอกชน หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เเพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: