มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5 ในโรงเรียนสังกัด กทม.

มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5 ในโรงเรียนสังกัด กทม.
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. เปิดเผยตามที่สื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกต ในช่วงนี้โรงเรียนหลายแห่งจัดกิจกรรมกลางแจ้งหรือแข่งกีฬาสี ผู้ปกครองควรหาหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้เด็กและเลี่ยงกิจกรรมที่จัดกลางแจ้ง เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองว่า ที่ผ่านมา สนศ. ได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยกำชับโรงเรียนในสังกัด กทม. ทำความสะอาดสนาม อาคารเรียนให้ปราศจากฝุ่นอยู่เสมอ ปลูกต้นไม้กันฝุ่นตามแนวรั้วและระเบียง ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ฉีดพ่นละอองน้ำขนาดเล็กบนอาคารเรียน รวมถึงจัดให้มีห้องปราศจากฝุ่นไว้ในโรงเรียน ขณะเดียวกันได้วางแนวทางปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5 โดยงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้นักเรียนใช้ปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 รวมถึงประสานศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ในการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวว่า สนอ. ได้จัดบุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และอาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมถึงแนะนำวิธีใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนำไปสอนในโรงเรียน ขณะเดียวกันได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันและดูแลตนเองจากภัยหรืออันตรายที่เกิดจากฝุ่นละอองแก่เด็กนักเรียนและคุณครูอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: