THAILAND HPV CERVICAL CANCER #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว สตรีไทยรู้จัก รู้สิทธิ์ ตรวจเช็กป้องกัน “ไวรัสเอชพีวี” ต้นเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ได้จัดทำโครงการรณรงค์ Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว เพื่อให้สตรีไทยได้เข้าใจ รู้จัก รู้สิทธิ์ หมั่นตรวจเช็ค และป้องกัน นำประเทศไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูกในอนาคต

ด้วยเดือนมกราคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก สากล ซึ่งโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ รายการติดตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของสาเหตุการเกิดโรคให้กับประชาชนเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคมะเร็ง ตลอดจนยกระดับการศึกษา ค้นคว้าวิจัย สร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ประกอบกับการผลักดันนโยบายระดับประเทศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยในปีพุทธศักราช 2563 นี้ ได้เพิ่มสิทธิ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพื้นฐาน จากการตรวจคัดกรองด้วยวิธีแปปสเมียร์(Pap Smear) เป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบหาเชื้อไวรัสเอชพีวีดีเอ็นเอ (HPV DNA) ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักรู้จักเชื้อไวรัส HPV รู้สิทธิ์การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยจึงได้จัดโครงการรณรงค์ Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว ณ.ลานอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดจากโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งภายในงานครั้งนี้ได้มีกิจกรรมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูก เพิ่มประสิทธิหญิงไทยตรวจคัดกรองด้วย” HPV DNA” จากวิสัยทัศน์ มุมมอง และนโยบายระดับประเทศในการชจัดโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย นำโดย ศาสดาจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด, คุณเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์, นาวาอากาศเอก นายแพทย์ภานนท์ เกษมศานติ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดำเนินรายการเสวนาโดย คุณดาวอภิสรา เกิดชูชื่น

พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ในแคมเปญ เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว ภายใต้แนวคิด “ชีวิตรักเปลี่ยนได้ด้วยความรู้เอชพีวี” และครั้งนี้ได้มี คุณนิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ มิสไทยแลนด์เวิลด์1018 รวมเป็นทูตรณรงค์โครงการ

อนึ่ง ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดท าภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ Thailand HPV Cervical
Cancer Free #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว ภายใต้แนวคิด “ชีวิตรักเปลี่ยนได้ด้วยความรู้เอชพีวี” เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกผ่านมุมมองของคนที่คุณรักเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และจดจำ
ให้กับสตรีไทยเพื่อให้รู้จักเชื้อไวรัสเอชพีวี ต้นเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก โดยมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็ง
เพียงไม่กี่ชนิดที่สตรีไทยสามารถป้องกันได้ เพียงปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันไวรัส HPV และตรวจภายใน
เพื่อคัดกรองเชื้อไวรัส HPV DNA ร่วมลดอุบัติการณ์เพื่อขจัดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย สำาหรับสตรีที่
สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือรับวัคซีนป้องกัน ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้จัดโปรแกรมใน
อัตราพิเศษตลอดปี 2563อาทิ ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื ้อไวรัสเอชพีวี (HPV DNA)14 สายพันธุ์ ราคา 990 บาท,
ตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้ อมตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวี ราคา 1,590 บาท และ
วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ราคาเข็มละ 2,200 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สอบถาม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห รื อ นั ด ห ม า ย เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ ที่ โ ท ร . 0 2576 6565 / 0 2576 6589 ห รื อ
www.facebook.com/chulabhornhospital

แบกกล้องผ่่านเลนส์ เรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: