รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานรถไฟฯ โรงงานมักกะสัน ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเช่นแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงาน

10 เม.ย. 63) ณ โรงงานมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แพทย์หญิงวลันรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา และนายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานรถไฟฯ โรงงานมักกะสัน ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์จากกระทรวงสาธารณสุข ให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานการรถไฟฯ ให้การต้อนรับ

นายศักดิ์สยามฯ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนเศรษฐกิจ และสังคม กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบการขนส่งทางบก น้ำ ราง และอากาศ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งพนักงานที่ให้บริการ จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การรณรงค์ให้สวมหนากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการล้างมือบ่อย ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังพนักงานโรงงานมักกะสัน และมอบนโยบายให้การรถไฟฯ ดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะพนักงานช่างซ่อม สังกัดฝ่ายซ่อมส่วนล่าง รถดีเซลรางซึ่งป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ด้วยความมั่นใจ เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงาน รวมทั้งตู้โดยสาร ให้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่นแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงาน โดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองจากไวรัส เช่น การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ และถือปฏิบัติตามประกาศของการรถไฟฯ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยส่วนรวม ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ให้บริการและ ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1 เมตร และต้องระมัดระวังเรื่องการสัมผัส ผู้โดยสาร เน้นการคัดกรองผู้โดยสารทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: