ขอความเป็นธรรมกรณีการจัดสรรเงินค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และการบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒๑ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา นางนาที รัชกิจประการ รองประธานคณะ กมธ. การสาธารณสุข และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ เลขานุการคณะ กมธ. รับยื่นหนังสือจากนายอเนก ทิมทับ เลขาธิการคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน และคณะ เรื่อง ขอความเป็นธรรมกรณีการจัดสรรเงินค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และการบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยขอให้คณะ กมธ. พิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลให้บริการประชาชนอยู่ในหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานรัฐอื่นทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดย นางนาที กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า กมธ. มีความเห็นใจและเข้าใจปัญหาของกลุ่มวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ. และจะเร่งดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขเยียวยาในประเด็นดังกล่าวต่อไป

%d bloggers like this: