นครพนม สสจ. รายงานสถานการณ์โควิด ‘41 วันต่อเนื่อง ไร้ป่วยรายใหม่’ ผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 289 คน ไม่พบเชื้อฯ

นครพนม สสจ. รายงานสถานการณ์โควิด
‘41 วันต่อเนื่อง ไร้ป่วยรายใหม่’ ผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 289 คน ไม่พบเชื้อฯวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 115/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 5,085,504 คน อาการรุนแรง 45,802 คน รักษาหายแล้ว 2,021,072 คน เสียชีวิตรวม 329,731 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 3 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,037 คน หายป่วยแล้ว 2,897 คน เสียชีวิต 56 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 84 ราย ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงจากไป/ ทำงานในสถานที่ชุมนุมชน 2 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 1 ราย (จากฟิลิปปินส์) จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,708 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 394 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 729 รายสำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย (41 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 123 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 15 ราย โดยรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 ราย ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 78 ราย คงเหลือติดตาม 3 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 3 มิถุนายน 2563ส่วนการติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 4,961 ราย คงเหลือติดตาม 1,621 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) สำหรับรายงานการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดจำนวน 307 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว จำนวน 289 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือที่ต้องเก็บตัวอย่างอีก จำนวน 18 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการภาพ/ข่าว. ปัญญา. สสจ. เทพพนม รายงาน

%d bloggers like this: