นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นายวศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

๒๒ พ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถง
ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นายวศิน พิพัฒนฉัตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในฐานะผู้แทนกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) และคณะ เพื่อเสนอ
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะ กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาและ
เสนอแนะทางนโยบายต่อกรณีการเข้าร่วม CPTPP ภายใต้บริบทใหม่ของสถานการณ์วิกฤตด้านสุขภาพและวิกฤตเศรษฐกิจ
อันเนื่องจาก COVID-๑๙โดยได้แสดงความห่วงใยต่อการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลง
CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership)
หรือ ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ที่จะดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็วเพื่อยื่นขอเข้าร่วม CPTPP ให้ทันการประชุมของสมาชิก CPTPP ในเดือน ส.ค. ๖๓ โดยเห็นว่าการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงยา ซึ่งจะ
ส่งผลในแง่ลบต่อมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าอื่น ๆ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการ
ฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตด้านสุขภาพจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
อย่างต่อเนื่องไปยังระบบการค้าและเศรษฐกิจของโลกด้วย จึงจำเป็นต้องตั้งคณะ กมธ. เพื่อพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและเสนอแนะ
ต่อรัฐบาล ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นในการเข้าร่วมความตกลงการค้าระหว่างประเทศตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้
โดย นายสมบูรณ์ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าว กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

%d bloggers like this: