อุบลฯ ปลูกต้นไม้ เป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างรายได้ให้กับประชาชน

อุบลฯ ปลูกต้นไม้ เป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างรายได้ให้กับประชาชน
วันนี้ ( 21 พ.ค.63 ) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา ครู นักเรียน ตำบลนาเลิน ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น บ้านนาหว้า ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร เช่น การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การลดลงของผลผลิตการเกษตร การลดลงของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอให้ ประชาชน และทุกภาคส่วน ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารทางธรรมชาติ และร่วมกันคิด ร่วมทำ เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ปัญหาความยากจน อีกด้วยกิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

%d bloggers like this: