จ.สมุทรปราการ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

จ.สมุทรปราการ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมมอบต้นกล้าพืชสวนครัวนำไปปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไปตามแผน “กองทุนสตรี กองทุนเมล็ดพันธุ์” ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน” -เมื่อวันที่ 26 พค 63 บริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์ มนเทียรรุ่งเรือง ซอยกิ่งแก้ว 29/1 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด “กองทุนสตรี กองทุนเมล็ดพันธุ์” ภายใต้แนวทาง “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน” ภายในงานมีกิจกรรมมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว การเปิดตู้ “ต้นกล้า ปันสุข” และการปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงสาธิต โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี , นายวิศิษฎ์ ภูทันโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ , นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ , นางสมบุญชาติ ขำเมือง ปธ.กรรมการบริหารสถานีน้ำมัน เซลล์ มณเทียรรุ่งเรือง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากชุมชนทั้ง 6 ตำบลในอำเภอบางพลี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก่อนที่จะรับมอบต้นกล้าพืชสวนครัวนำไปปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
–น.ส.สุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เผยว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ทำให้ประชาชนขาดรายได้ การดำเนินกิจกรรม “กองทุนสตรี กองทุนเมล็ดพันธุ์” ภายใต้แนวทาง “น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน” และแบ่งปันต้นกล้า ตามกิจกรรม เปิดตู้ “ต้นกล้า ปันสุข” ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะส่งผลให้ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านของอำเภอบางพลี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปลูกผักสวนครัว ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร สามารถลดรายจ่าย แบ่งปัน และขายเพิ่มรายได้ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความพอประมาณ มีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อยามวิกฤต ซึ่งการปลูกผักสวนครัวเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรม สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ทุกครัวเรือนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ไม่เดือดร้อนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19(สวงค์เที่ยงวัน)
น.ส.พ.เรื่องจริงผ่านเลนส์
จ.สมุทรปราการ

%d bloggers like this: