สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อติดตามผลการทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมในช่วงโควิด-19

สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อติดตามผลการทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมในช่วงโควิด-19เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านมะกรูด ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 13) พร้อมด้วย นางสาวสุนิสา คำสองสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ (เขตตรวจราชการที่ 14) ดร.ณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน สะท้อนผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา นายวรเทพ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกรูด ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับจากนั้น นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 13) และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงสุวิตตา ไชยเชษฐ์ (น้องหมิง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านมะกรูด ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลจากความร่วมมือของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่มีทัศนคติเชิงบวก โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่เห็นว่า การเรียนทางไกลตามนโยบายในครั้งนี้ ช่วยให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการเรียนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร โทรทัศน์รุ่นเก่า ไม่สามารถรับจานดาวเทียมได้ ไม่มีกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ผู้ปกครองนักเรียนไปประกอบอาชีพนอกบ้าน เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยครูจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และให้คำแนะนำในการติดตั้ง และปรับจูนเครื่องรับสัญญาณ แจ้งเวลา และช่องทางการรับชมย้อนหลัง จัดทำใบงานประกอบการเรียนรู้ พร้อมจัดส่งให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบใด เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของนักเรียนให้ดำเนินไปได้ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าโรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงมีความจำเป็นต้องจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน ด้วยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ในระยะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตาม ช่วยเหลือการจัดการศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

%d bloggers like this: