ผวจ.สุราษฎร์ฯร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ การตลาด การขาย และการโฆษณา กลุ่มผลผลิตทางการเกษตร โอทอป และกิจการเอสเอ็มอี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ สุราษฎร์มีดี (Surat Meedee)

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกิจกรรมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ การตลาด การขาย และการโฆษณา กลุ่มผลผลิตทางการเกษตร โอทอป และกิจการเอสเอ็มอี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ สุราษฎร์มีดี (Surat Meedee)
จากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้ออมในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้น และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระยะยาว สำนักพัฒนาชุมชนจึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าชุมชน เพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ การตลาด การขาย และการโฆษณากลุ่มผลผลิตทางการเกษตรโอทอป และกิจการเอสเอ็มอี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ สุราษฎร์มีดี (Surat Meedee)
สำหรับวันนี้ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนราชการประกอบด้วยสำนักพัฒนาชุมชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 หน่วยงาน จะเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานได้แก่ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ เครือข่ายมาตรฐานชุมชน และเครือข่าย OTOP โดยมีการแบ่งภาระกิจการดำเนินงานตามความสามารถ เพื่อสร้างระบบการตลาดแบบบูรณาการ ตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายแบบเข้าถึงง่าย จับจ่ายเร็ว สิ้นค้าหมุนไว จัดตั้งศูนย์รวมผู้ประกอบการและสินค้า เด่น ดัง ดี ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าและศักยภาพผู้ประกอบการและจัดตั้งระบบการบริหารโครงการแบบบริษัทเอกชน เป็นสถานที่เรียนรู้ ฝึกงาน ฝึกวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด และการพัฒนาสินค้า คุณภาพรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างความยั่งยืนทางอาชีพและรายได้ต่อไป.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ ร​ั​ชชะ

สถานีวิทยุ​กระจาย​เสียง​ แฮปปี้​เวฟ​ เรดิโอ

FM​ 90.25​ MHz. , FM 93.75​ MHz. ,
FM​ 94.50​ MHz. สุราษฎร์​ธานี​

%d bloggers like this: