ทำไม ? ผมจึงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในนาม “คณะตราสามดวง”

ทำไม ?ผมจึงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในนาม “คณะตราสามดวง”
ผมจบการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 39 ปี พ.ศ.2529 และเป็นสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ปี พ.ศ.2530 นับถึงวันนี้ประกอบวิชาชีพทนายความมาแล้ว 35 ปี…นึกถึงคราใดก็ภูมิใจทุกครั้ง
แต่เหนือสิ่งอื่นใดท่ีผมเทอดไว้เหนือหัวคือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) พระองค์ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภา…ประการหนึ่งเพื่อประสงค์บำรุงการศึกษาวิชากฎหมาย…
นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็น”พระบิดาแห่งอาชีพทนายความไทย” ทรงพระนามว่า
“ท่านราม ณ กรุงเทพ “
ผมในฐานะนักกฎหมายและทนายความคนหนึ่งจำต้องดำเนินตาม พระประสงค์ของพระองค์ท่าน…
เมื่อพี่ทนายเดชา ยิ้มอำนวย ชวนผมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2563 ผมจึงตัดสินใจทันทีโดยไม่ลังเล เพราะเป็นโอกาสท่ีจะได้เข้ามาทำงานบำรุงการศึกษาวิชากฎหมายถวายพระองค์ท่าน…
“คณะตราสามดวง” เสนอแนวคิดให้นายกสภาทนายความ เป็นอุปนายกคนที่ 3 ของเนติบัณฑิตยสภา โดยตำแหน่ง นี่คือ ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพทนายความของพวกเรา “ทนายความทั่วประเทศ”
“คณะตราสามดวง”เสนอแนวคิดจัดตั้ง “ วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูงแห่งเนติบัณฑิตยสภา “ ซึ่งลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 https://www.matichon.co.th/article/news_2194530
และอื่นๆ อีกหลายอย่างหลายประการที่จะเป็นไปเพื่อ “บำรุงการศึกษาวิชากฎหมาย” อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความท่ีกระจายอยู่ทั่วประเทศโปรดเลือก 5 ทนายความ แห่ง “คณะตราสามดวง”
1. ทนาย นคร พจนวรพงษ์
2. ทนาย ชาลี ทัพภวิมล
3. ทนาย เดชา ยิ้มอำนวย
4. ทนาย เกรียงศักดิ์ วรมงคลชัย
5. ทนาย อนันต์ชัย ไชยเดชขอบคุณครับ
ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช
( ทนายกระดูกเหล็ก )

%d bloggers like this: