“ครูพี่โอ๊ะ ปลุกพลังชาว กศน. พัฒนาความรู้ “สร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ใน 21 จังหวัดต้นแบบ สู่ชุมชนทั่วประเทศ!!

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประขุมชี้แจงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร กศน. แบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) และแพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดจนผู้แทนสำนักงาน กศน. จาก 21 จังหวัด เข้าร่วม

“ขอย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และความซับซ้อนของสังคมในทุกมิติ ส่งผลต่อคนทุกกลุ่มวัย ดังนั้นภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ กศน. จึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้พลังความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนหลักการบูรณาการความร่วมมือ ด้วยการเชื่อมโยง หนุนเสริม ต่อยอด โดยมีประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

จึงเป็นที่มาของการประชุมชี้แจง การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร กศน. แบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ให้สามารถเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์รองรับการอบรมออนไลน์แบบถ่ายทอดสด Live ครั้งแรก เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมิน สังเกตุ พฤติกรรมความผิดปกติ เพื่อหาสาหตุและแนวทางการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ
และชะลอความเสื่อม ทั้งทางกาย จิตใจ และสมองของผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังช่วยหลือตนเองได้ (กลุ่มติดสังคม)
และมีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนากิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมได้

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นครู บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุดสังกัด กศน. ที่ผ่านการคัดเลือก รวมจำนวน 529 คนใน 254 อำเภอของ 21 จังหวัดต้นแบบ ซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์ุพิเศษรุ่นแรก ที่ทั้ง 3 หน่วยงานร่วมกันบ่มเพาะ ผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ClassStart แอปพลิเคชัน Zoom Facebook และ Line และเมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดสู่ชาว กศน.อื่น พร้อมแสวงหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่ดี (Goodpartnership) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบล อำเภอ และจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด (พมจ.) ที่จะคงสมรรถนะทางกาย จิตใจ และสมองของผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังช่วยหลือตนเองได้ ให้ยาวนานที่สุด และสร้างความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/6/2563!!

%d bloggers like this: