“รมช.กนกวรรณ เซอร์ไพร์สให้กำลังใจชาว กศน.สมุทรสงคราม ชมผลงาน WOW ดีเยี่ยม แม้อยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19!!

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม โดยไม่บอกล่วงหน้า ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชภุมารี ให้เป็น Digital Library” ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

“เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพิธีลงนามขับเคลื่อนห้องสมุดดิจิทัล และยังอยู่ในเวลาราชการ จึงต้องการที่จะแวะเยี่ยมให้กำลังใจคนทำงานในพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี เพื่อที่จะดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ และให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ซึ่งจากการรายงานของ นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นครูพันธุ์พิเศษ ที่สามารถปรับตัวเท่าทันในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการเตรียมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สามารถทำได้ดี และมีผลงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน กศน. WOW อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาครู ให้ใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอน การพัฒนา กศน.ตำบล 3 แห่งให้เป็น กศน.ตำบลต้นแบบ รวมถึงพัฒนาห้องสมุดและบริการความรู้เคลื่อนที่ พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์และจัดตั้งหมู่ลูกเสือมัคคุเทศก์ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวัดประดู่ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน โรงเรียนชาวบ้านตำบลท้ายหาด เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม วัดช่องลม วัดอินทราราม เป็นต้น รวมทั้งประสานกับฝ่ายปกครอง เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนา Young Smart Farmer ของ กศน.ด้วย

นอกจากนี้ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. พรีเมียม “ONIE” และจัดจำหน่ายออนไลน์ทาง Facebook OOCC อาทิ เกลือสมุนไพร ส้มโอ 4G เป็นต้น และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยสำหรับ กศน.ตำบลแม่กลอง กศน.ตำบลท้ายหาด กศน.ตำบลสวนหลวง กศน.ตำบลบางกระบือ กศน.ตำบลบางพรม และ กศน.ตำบลโรงหีบ

จึงขอแสดงความชื่นชมชาว กศน.สมุทรสงคราม และขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมมาร่วมจับมือและเหนื่อยไปกับครูพี่โอ๊ะ เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน ด้วยน้ำมือคน กศน. ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/6/2563

%d bloggers like this: