รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับ หน่วยงานรถไฟนครศรี ธรรมราช และ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ.ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับ หน่วยงานรถไฟนครศรีธรรมราช และ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ.ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช.

เมื่อวันศุกร์5 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11:00 น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปรึกษาหารือข้อราชการกับ นายฤทธิเดช รอดศรี นายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่องมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ของสถานีรถไฟ ณ.ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช.


ธีรพล ปลื้มถนอม “พนักงานเทศกิจ ส.1 เขตพระนคร” รายงาน

%d bloggers like this: