นครพนม กก.โรคติดต่อ พิจารณาผ่อนคลายมาตรการ ระยะ 4 .

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่า ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 20/2563 โดยมีนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมฯ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่ วันที่ ๑ – 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นช่วงที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่าน Application ทางโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ซึ่งบังคับใช้มานานกว่า 2 เดือน และอนุญาตให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงกลับมาดำเนินการได้ในการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดมาตรการป้องกันโรคการผ่อนคลายระยะที่ ๔ ของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีการรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมเชิงรุกในทุกพื้นที่ ผลการตรวจประเมินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลการพิจารณาข้อเสนอของบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCGL) ให้รถบรรทุกสามารถข้ามไปรับส่งสินค้าที่บริษัท คำม่วน ซิเมนต์ จำกัด (KCL) แขวงคำม่วน สปป.ลาว ภายในช่วงเวลา 06.00-22.00 น. (รวม 16 ชั่วโมง) แบบไม่ค้างคืน

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2563 กำหนดจัดในห้วงวันที่ 7-31 กรกฎาคม 2533 ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดงานได้ แต่ให้คณะทำงานพิจารณาถึงมาตรการในการป้องกันที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬากอล์ฟ แม่น้ำโขง “Unseen Mekong Golf@Nakhonphanom” และการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ในส่วนของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๑๐)และมาตรการผ่อนคลายระยะที่ ๔ นายธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นช่วงที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคมและการยอมรับระบบติดตามตัวผ่าน Application ทางโทรศัพท์มือถือ จึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย โดยการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

นอกจากนี้ยังผ่อนผันการใช้อาอารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม ทั้งกิจกรรมด้านเศรษ.ฐกิจและการดำเนินชีวิต กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ทางราชการกำหนด

ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส. เทพพนม รายงาน

%d bloggers like this: