ผู้ตรวจราชการ นร. ติดตามการป้องกันโควิด-19 ของ อสม.ที่ จ.ราชบุรี

วันที่ 19 มิ.ย.63 นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรการของรัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ.ราชบุรี โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมประชาชน และให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่รพ.สต.ดอนทราย อ.โพธาราม ซึ่งมีนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด-19 และปัญหาอุปสรรค เพราะเป็นโรคใหม่ ช่วงแรกที่ระบาดเจ้าหน้าที่และประชาชนยังไม่มีความรู้ในการป้องกัน จากความเข้มแข็งและความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ได้ โอกาสนี้ได้นำถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ตกงาน และร้านถูกปิดเนื่องจากคำสั่งของภาครัฐ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่าเป็นการเข้ามาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนายอำเภอ อสม. และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้หารือในที่ประชุมว่าให้ถอดบทเรียนหากเกิดการระบาดรอบสองจะได้มีแผนในการป้องกัน ส่วนอีกเรื่องที่ได้มาติดตามคือการดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทยที่ให้จังหวัดราชบุรีแจกไปยังกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย อาทิ อสม. รวมทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นต้น ทั้งนี้คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และร่วมกันพิจารณาสอดส่องโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของจังหวัด และการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

%d bloggers like this: