เร่งตรวจสอบกรณี รร.วัดยานนาวานำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-นมโรงเรียนชงขายให้เด็กนักเรียน

เร่งตรวจสอบกรณี รร.วัดยานนาวานำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-นมโรงเรียนชงขายให้เด็กนักเรียน
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด กทม. ตามแนวทางของกรมบัญชีกลางว่า กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด กทม. โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท ดำเนินการเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายภาคเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้สั่งจ้างตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง กรณีมีเด็กเพิ่ม-ลด โรงเรียนต้องแจ้งจำนวนนักเรียนแก่ผู้ประกอบการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ สำหรับการดูแลคุณภาพอาหาร ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีครูผู้มีความรู้ทางโภชนาการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้กำหนดรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวันในแต่ละวัน โดยจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ และเหมาะสมกับระดับช่วงชั้นของนักเรียน ซึ่งสำนักอนามัย กทม. ได้กำหนดตัวอย่างเมนูอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เป็นเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ ให้โรงเรียนเลือกนำไปดำเนินการ จำนวน 100 วัน โดยเมนูอาหารกลางวัน สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Thai School Lunch For BMA ได้เป็นอย่างดี
ด้าน นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. กล่าวว่า สำหรับกรณีที่มีการนำเสนอข่าว โรงเรียนวัดยานนาวาจัดเมนูที่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้ในโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนและมีการนำนมโรงเรียน มาจัดจำหน่ายให้แก่นักเรียน สำนักงานเขตสาทรได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งรัดให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

%d bloggers like this: