นายกเทศมนตรีนครลำปาง ขานรับโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้จังหวัดลำปางเติบโตน่าอยู่อย่างยั่งยืน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ขานรับโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้จังหวัดลำปางเติบโตน่าอยู่อย่างยั่งยืนบ่ายวันนี้ (2 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี นายอเนก มีมงคล รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาเมืองลำปางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคตของประเทศไทย ภายใต้หลักการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐส่วนกลาง โดยแนวคิดมุ่งสร้างเมืองดังนี้ 1.ความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 2.เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 3.ความยืดหยุ่นปรับตัวรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.ความปลอดภัยและความเท่าเทียม และ 5.ความภาคภูมิใจและพลเมืองในอนาคต ซึ่งจุดเด่นของแนวคิดนี้คือการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่โครงการ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการร่วมตัดสินใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้เทศบาลนครลำปางได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่อย่างยืน ระดับประเทศ ทำให้ตอนนี้เทศบาลฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่ค่อนข้างสมบรูณ์ครอบคลุมทุกด้าน เชื่อว่ามีศักยภาพที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานตามโครงการฯ และถือเป็นแนวทางที่ดี เปิดกว้างให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาเมืองลำปางให้มีความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: