พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร พัฒนาเครือข่ายแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพ สู่ SME 4.0

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร พัฒนาเครือข่ายแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพ สู่ SME 4.0วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดสัมมนา”การพัฒนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” ภายใต้โครงการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0โดยโครงการสัมมนา”การพัฒนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจยุค Thailand 4.0 เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อสร้างรายได้และสร้างมูลค่าอย่างมหาศาล ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการผลิต เพิ่มมูลค่าทางการผลิตได้มากมาย ขณะเดียวกันกลับพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่ม OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งได้รับผลกระทบในการแข่งขัน หากไม่มีการปรับตัวอาจเลิกการผลิตหรืออาจถึงขั้นที่จะต้องปิดกิจการสำหรับในจังหวัดพิจิตร มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนไม่มาก ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หัตถกรรม จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ได้จัดโครงการสัมมนาฯ เพื่อผู้ประกอบกิจการกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน จะได้รับการเสนอแนะแนวทางการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจยุค Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น สามารถนำแนวคิดต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนจะทำให้ผู้ประกอบกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น กิจการมีความมั่นคง และเป็นแรงผลักดันในการเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานของจังหวัดพิจิตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปส.ปชส.พิจิตร
2 กรกฎาคม 2563
ติดตามสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิจิตร ที่เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
https://pr.prd.go.th/phichit/main.php?filename=index

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: