ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางศศิวิมล อุทัยพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางรพีวรรณ บำรุงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลกหลังจากตรัสรู้ โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ส่วนการถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาเป็นประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวพุทธ ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่พุทธกาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นการชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส การถวายเทียนในพระพุทธศาสนา ถือเป็นการให้ดวงประทีป คือแสงสว่าง เพราะเทียนพรรษาที่ถวายพระสงฆ์จะนำไปใช้จุดให้เกิดแสงสว่างในการประกอบศาสนกิจเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา(สวงค์เที่ยงวัน)
น.ส.พ.เรื่องจริงผ่านเลนส์
จ.สมุทรปราการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: