ฝ่ายนิติการฯ อบจ.พิษณุโลก ทำงานเชิงรุกให้ความรู้ด้านกฎหมาย พรบ.ป่าไม้ แก่ชุมชนบ้านน้ำดำ ต.ดอนทอง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ อาคาร 2 ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ และนายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2562 แก่แกนนำชุมชนบ้านน้ำดำ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ตามนโยบายของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ต้องการทำงานเชิงรุกในเรื่องการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูป่าชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกับป่าและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: