พิธีเวียนเทียนเนื่องในอาสาฬหบูชาขึ้น15 ค่ำเดือน 8 วัดชิโนรสารามวรวิหาร บางกอกน้อย

พิธีเวียนเทียนเนื่องในอาสาฬหบูชาขึ้น15 ค่ำเดือน 8 วัดชิโนรสารามวรวิหาร บางกอกน้อยวันนี้ 5 กรกฏาคม 2563 พิธีเวียนเทียนเนื่องในอาสาฬหบูชาขึ้น15 ค่ำเดือน 8 วัดชิโนรสารามวรวิหาร บางกอกน้อยท่านพระราชปัญญารังสี(วีระเวส สุวีโรป.ธ.๗.ดร.)เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร นำพุทธศาสนิกชนชาวบางกอกน้อย ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน 8 ประจำปี 2563โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวบางกอกน้อยและใกล้เครียง ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ บริเวณพระวิหารหลวงพ่อทวด วัดชิโรสารามวรวิหาร อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ
พุทธศาสนิกชนพร้อมใจร่วมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา
ใกล้ ไกล ไม่สำคัญ อยู่ที่ใจตั้งมั่นไว้ดีแล้ว
ใกล้ที่ไหน สะดวกที่ไหน ก็ไปที่นั่น ….เ กิ ด บุ ญ เ ต็ ม เปี่ ย ม จ บ ที่ จิ ตเดินเวียนรอบที่ 1 .ระลึกถึงคุณพระพุทธ ผู้สูงล้ำ
ภาวนาในใจว่า ” ภะคะวาติ “เดินเวียนรอบที่ 2 ระลึกถึงคุณพระธรรม ผู้สูงส่ง
ภาวนาในใจว่า ” ปัจจัตตัง วิญญูหิ “เดินเวียนรอบที่ 3 ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ ผู้ว่างโปร่งเย็น
ภาวนาในใจว่า ” ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ”อย่างไรก็ตาม จะระลึกถึงอะไร ภาวนาอะไร ก็แล้วแต่ ความปรารถนาของท่านเุถิดเดินสามรอบ เพลิดเพลิน เจริญใจ ไม่เหนื่อยเลย ….ฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: