ราชบุรี – คณะวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนราชบุรี

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดราชบุรีพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา วันที่ 3 ก.ค.63 ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนส่วนท้องที่และส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตลอดจนนำเสนอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือประเด็นที่น่าสนใจ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยวันนี้ได้ลงมาติดตามพร้อมเสนอแนะโครงการที่รัฐบาลทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้านการเกษตรทั้งเกษตรแปลงใหญ่, เกษตรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น อีกด้านคือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และการแนะนำการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติ สำหรับการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้แล้ว จะได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: