เลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเปิดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

เลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเปิดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน(ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวิชวุชย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,001,500 บาท เพื่อดำเนินโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 25 ฝาย เพื่อให้เกษตรกรเกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 5 แห่ง คือ บ้านพรุกำ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ , บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ , บ้านแม่ทะล่าง หมู่ที่ 19 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ , บ้านห้วยมุด หมู่ที่ 5 ตำบลบางมะเดือ อำเภอพุนพิน และบ้านควนพุน หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรีสำหรับกิจกรรมการดำเนินงานในวันนี้ ประกอบด้วยการจัดประชุมชี้แจงโครงการให้แก่เกษตรกร แรงงานก่อสร้างฝ่าย ผู้นำท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 300 คน กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 ฝาย เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนอื่น โดยมีเกษตรกรผู้รับประโยชน์จากการใช้น้ำ จำนวน 30 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรม 40 ไร่ กิจกรรมหว่านข้าวในแปลงนา ในพื้นที่จำนวน 1 ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชน อันเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเวียงสระ และการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่ม Young Smart Farmer.หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณยุพิน สุทธิโสภณ
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

%d bloggers like this: