พัฒนาประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายค้ามนุษย์

พัฒนาประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายค้ามนุษย์ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง ร่วมมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดฝึกเสริมสร้างศักยภาพทีมสหวิชาชีพช่วยคัดแยกผู้เสียหายค้ามนุษย์วันที่ 30 ก.ค. 2563 ที่โรงแรมบลู โฮเทล อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม นายชัยวัฒน์ วงศางาม หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษสืบสวนสอบสวน 3 และนายวุฒิไกร สีสันต์ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษสืบสวนสอบสวน 4 ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องมาตรการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนการดำเนินคดีค้ามนุษย์ของพนักงานฝ่ายปกครอง และนำฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีทักษะความรู้ ความเข้าใจกฎหมายค้ามนุษย์และกระบวนการดำเนินคดีค้ามนุษย์ของพนักงานฝ่ายปกครอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน สอบสวน และทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 7 จังหวัด (มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) เข้าร่วมฝึกอบรมนายชัยวัฒน์ วงศางาม เผยว่า การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่ทำลายสิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ โดยการถือเอามนุษย์ซึ่งมีชีวิตจิตใจไปเป็นสินค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยมิชอบขององค์กรอาชญากรรม รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ปัญหาค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วทุกครั้งที่มีการสืบสวนเข้าจับกุมดำเนินคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่ การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยทีมสหวิชาชีพเป็นกระบวนการสำคัญ เพื่อคัดแยกว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การคัดแยกที่มีประสิทธิภาพของทีมสหวิชาชีพจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เสียหายและพนักงานสอบสวน เนื่องจากการคัดแยกที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ จะช่วยให้ผู้เสียหายหลุดพ้นจากการถูกแสวงหาประโยชน์ได้เร็วขึ้น ส่งผลให้การสอบสวนดำเนินคดีค้ามนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้ทีมสหวิชาชีพทุกท่านจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ที่ได้ทำการสืบสวนจับกุมดำเนินคดี และร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มาแล้ว ซึ่งได้นำข้อเท็จจริงและอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาถอดบทเรียน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ในการปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นายชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการปกครองมีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข มีอำนาจหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ มีบุคลากรขับเคลื่อนภารกิจอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีบุคลากรทุกระดับทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน สกัดกั้น สืบสวน จัดทำฐานข้อมูล จับกุม ดำเนินคดีค้ามนุษย์ ซึ่งมีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยไม่มีมิติเรื่องเวลาและสถานที่ และพร้อมจะขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปร่วมแรงร่วมใจนำไทยสู่ Tier 1
#กรมการปกครอง
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#นครพนม

%d bloggers like this: